Liczba gości: 24026
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-16
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: BUDOWA OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Kościerzyna (klasa GP) w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia. Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie przedmiotowego odcinka drogi krajowej nr 20 stanowiącego obwodnicę miasta Kościerzyna oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
Początek projektowanego odcinka znajduje się ok. 100 m przed granicą miasta Kościerzyna w województwie pomorskim, powiat kościerski, gmina Kościerzyna (km około 257+642 wg istniejącego kilometrażu DK 20). Projektowana obwodnica łączy się w tym miejscu z istniejącą drogą krajową nr 20.
Koniec projektowanego odcinka znajduje się w miejscowości Kościerska Huta w województwie pomorskim, powiat kościerski, gmina Kościerzyna (km około 263+389 wg kilometrażu istniejącej DK 20). Projektowana obwodnica łączy się w tym miejscu z istniejącą drogą krajową nr 20.
Droga krajowa nr 20, na odcinku wskazanym powyżej, posiada obecnie klasą techniczną G i przebiega przez centrum miejscowości Kościerzyna.
Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego obejścia Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20, po południowej stronie miasta. W wyniku wybudowania obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 uzyska się poprawę płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych oraz poprawę stanu bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych.
Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne:
• stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,
• odciążenie miasta Kościerzyna poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta,
• ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,
• podniesienie klasy nośności trasy oraz obiektów inżynierskich, zgodnie z wymogami standardów UE,
• wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków,
• poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,
• zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,
• rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności następujących zasadniczych robót budowlanych:
• budowę odcinka drogi głównej ruchu przyspieszonego od km 0+000 do km około 7+643 ;
• budowę czterech węzłów drogowych: „Kościerzyna Zachód”, „Kościerzyna Południe”, „Kościerzyna Wschód” i „Wieżyca”;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowę wiaduktu nad trzytorową linią kolejową dla jezdni o przekroju 1x2;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu obwodnicy o przekroju dostosowanym do obwodnicy (przekrój 2+1);
• budowę obiektów mostowych nad obwodnicą w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów (obiekty w ciągu dróg poprzecznych wykonane zostaną z rezerwą pod rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2);
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia obwodnicy, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu obwodnicy, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
• wykonanie oznakowania obwodnicy i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
Sposób i zakres przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowaną drogą krajową, należy uzgodnić z właścicielami sieci. Wcześniej należy uzyskać od właściwych gestorów sieci warunki techniczne na ich przebudowę, następnie uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego.
Dla przedmiotowego zadania uzyskano prawomocną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Kościerzyny ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia wraz z przebudową linii wysokiego napięcia”: decyzja nr RDOŚ-22-WOO.6670/37-18/08/09/ER z dnia 07.10.2009 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z wyżej przywołaną decyzją.
Dla zadania wykonano opracowanie pt. „Koncepcja Programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał pomocniczy do ewentualnego wykorzystania. W ramach ww. opracowania wykonano dokumentację geologiczno – inżynierską, która jest wiążąca dla Wykonawcy.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/56/R-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert termin realizacji.
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości
3 000 000 PLN (słownie złotych: trzy miliony złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy wykonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%
termin realizacji - 5%
gwarancja jakości - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami można uzyskać bezpłatnie pod adresem jak powyżej lub może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Kroplewska - St. Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Termin składania wniosków: 2013-11-19 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Miejsce i termin składania wniosków:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10,
do dnia 19.11.2013 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Odpowiedzi na pytania zgłoszone na zebraniu wykonawców:
Modyfikacja treści SIWZ:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wykonawca - Spółki:
1) STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Lider Konsorcjum);
2) HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (Partner Konsorcjum);
działające łącznie w ramach Konsorcjum.
Cena: Cena umowna brutto: 164 645 503,15 złotych;
Terminem realizacji zamówienia: 30 miesięcy;
Okres gwarancji: 10 lat.
Data udzielenia zamówienia: 10.09.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: Cena ofertowa brutto: 164 645 503,15 złotych;
z zaoferowanym terminem realizacji zamówienia: 30 miesięcy;
oraz zaoferowanym okresem gwarancji: 10 lat.
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa brutto: 244 827 262,99 złotych;
z zaoferowanym terminem realizacji zamówienia: 30 miesięcy;
oraz zaoferowanym okresem gwarancji: 5 lat.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj