Liczba gości: 25839
Data wszczęcia postępowania: 2013-10-23
Zamawiający: Zamawiającym jest Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00 - 874 Warszawa
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
email: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław odc. Radomicko - Kaczkowo, etap II odc. Leszno Płd. (z węzłem) – Kaczkowo.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- budowę odcinka drogi ekspresowej S5 o długości około 9,518 km o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), kategoria ruchu KR6,
- budowę 1 węzła drogowego w ciągu drogi S5:, węzeł „Leszno Południe”,
- budowę łącznika klasy GP pomiędzy węzłem „Leszno Południe” a drogą krajową nr 5,
- przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi,
- budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu,
- budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym:
- 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich ),
- 4 wiadukty drogowe nad drogą S5,
- 1 przejście górne dla zwierząt (ekodukt) nad drogą S5,
- 2 wiadukty w ciągu łącznika ( 1 wiadukt nad linią kolejową),
- budowę przepustów ( w ciągu drogi S5, w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych )
- budowę urządzeń ochrony środowiska, a w szczególności:
- przejście dla zwierząt dużych (ekodukt) nad drogą S5,
- przejść dla zwierząt średnich zespolonych z drogami lub ciekami,
- przejść dla zwierząt małych pod S5 – o funkcji wyłącznie ekologicznej,
- przejść z półkami dla zwierząt małych pod S5, zespolonych z rowami melioracyjnymi,
- przejść wyłącznie dla płazów,
- ekranów ochronnych,
- osłon na obiektach,
- zieleni osłonowej i izolacyjnej,
- systemu oczyszczania ścieków deszczowych (m.in. osadników, separatorów i zbiorników retencyjnych przy wylotach kanalizacji deszczowej do odbiorników),
- budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5 i pozostałych dróg,
- budowę oświetlenia na węzłach drogowych,
- wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu ( w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe),
- wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD,
- budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 oraz łącznika na całym odcinku,
- przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
- wycięcie kolidujących drzew i krzewów,
- wykonanie zieleni przydrożnej,
- rozbiórka obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy),
- przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg,
- wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,
Numer przetargu: GDDKiA/O-PO/R-2/115/2013
Termin realizacji: Zamawiający, wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 23 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych ( od 15 grudnia do 15 marca ). Minimalny termin realizacji wynosi 20 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin realizacji zamówienia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000 000,00 ( słownie: trzy miliony złotych PLN )
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryteria oceny ofert stanowią:
1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia ( od dnia zawarcia umowy ) w miesiącach - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Formularz wniosku wraz z załącznikami o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są do pobrania ze strony internetowej oraz można je uzyskać bezpłatnie pod adresem przeprowadzającego postępowanie lub też może być przekazany na wniosek Wykonawcy pocztą za pobraniem pocztowym.
SIWZ zostanie przekazana Wykonawcom nieodpłatnie wraz z zaproszeniem do składania do ofert.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Jahns - tel 61 8646-305
Termin składania wniosków: 2013-11-29 00:00:00
Miejsce składania wniosków: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
29.11.2013
Biuro Podawcze na parterze, do godziny 11:00
Termin składania ofert: 2015-12-08 10:45:00
Miejsce składania ofert: Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
29.11.2013
Biuro Podawcze na parterze, do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 11.02.2016r
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40
Cena: 232 647 957,30 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 05.05.2016r
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: jw.
Oferta z najwyższa ceną: 295 139 746,47 zł brutto
Berger Bau Polska Sp z o.o., ul. Szczecińska 11, 54 – 517 Wrocław
drukuj