Liczba gości: 912
Data wszczęcia postępowania: 2013-11-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie do siedziby GDDKiA Oddział w Gdańsku bonów towarowych papierowych z nadrukowanymi, widocznymi nominałami oraz z nadrukowaną datą ważności bonów nie krótszą niż 6 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Bony towarowe papierowe winny mieć odpowiednie zabezpieczenie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/60/D-1/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 10 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria i ich znaczenie procentowe :
1)Cena o wadze 40 %
2) Liczba placówek realizujących bony na terenie woj. pomorskiego o wadze 60 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 6,30 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach merytorycznych - mgr Dorota Sacha - Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 18/11/2013 do godziny 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Cena: 124 650,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 21/11/2013
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 124 650,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 124 650,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj