Liczba gości: 2319
Data wszczęcia postępowania: 2013-11-20
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
GDDKiA Oddział w Poznaniu
Ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno – Poznań od węzła Gniezno Południe w km 0+527,25 do węzła Poznań Wschód w km 34+615 w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem dzierżawy są, niezależne od siebie Obiekty I i II, przeznaczone na prowadzenie Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii III o funkcji wypoczynkowo-usługowej i noclegowej, które wyposażone zostaną m. in. w stację paliw, restaurację i motel oraz Obiekty III i IV, przeznaczone na prowadzenie Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II o funkcji wypoczynkowo-usługowej, które zostaną wyposażone m. in. w stację paliw i restaurację. Obiekty zlokalizowane są na odcinku drogi ekspresowej S5 na odcinku Gniezno - autostrada A2, od węzła Gniezno Południe w km 0+527,25 do węzła Poznań Wschód w km 34+615.
Numer przetargu: GDDKiA/O-PO/R-2/128/2013
Termin realizacji: 20 lat
Wadium: 250 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest kryterium finansowe tj. wysokość Czynszu Podstawowego oferowanego przez Oferentów za dany Obiekt z uwzględnieniem zastosowania zasady ABC, opisanej w Rozdziale I pkt 4.3. - 4.5 IWP.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Matuszczak tel. 618 646 322
Marek Suchecki tel. 618 646 338
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a 60-763 Poznań
Biuro Podawcze na parterze
w terminie do dnia 21 stycznia 2014 r do godz. 11.45
Zakres przetargu: dzierżawa
Podstawa prawna: Kodeks cywilny
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl drukuj