Liczba gości: 1008
Data wszczęcia postępowania: 2013-12-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „Prowadzenie automatycznych pomiarów ruchu w wybranych punktach sieci dróg krajowych województwa pomorskiego przy użyciu urządzeń Marksman660”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje systematyczne zbieranie danych (dwukrotnie w miesiącu) z zainstalowanych urządzeń pomiarowych w pasie dróg krajowych przy użyciu przenośnego komputera wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/64/Z-2/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01 stycznia 2014 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01.01.2014 r.) do dnia 31 grudnia 2017 r.
Wadium: 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl lub pod adresem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
do 13.12.2013 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Inżynierskich „ELDRO – FL” Sp. z o.o.
ul. Letnicka 1, 80-536 Gdańsk
Cena: 183 024,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 19.12.2013 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj