Liczba gości: 1135
Data wszczęcia postępowania: 2013-12-05
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku;
Adres: ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk-Matarnia;
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH I PROWADZENIA RUCHU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WYSTĘPUJĄCYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKiA O/GD REJON W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych i prowadzenia ruchu urządzeń oświetlenia drogowego występujących w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Gd Rejon w Gdańsku.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/62/Z-12/2013
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.01.2014 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza) do dnia 31.12.2015 r.
Wadium: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 10,70 zł
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Dawid Szczepański – Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku
b) w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, sekretariat.
do 16/12/2013 do godz. 09:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGA Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Cena: cena umowna netto 250 414,05 zł,
podatek VAT 57 595,23 zł,
cena umowna brutto 308 009,28 zł,
Data udzielenia zamówienia: 20/12/2013
Liczba otrzymanych ofert: jedna
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 250 414,05 zł,
podatek VAT 57 595,23 zł,
cena umowna brutto 308 009,28 zł,
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 250 414,05 zł,
podatek VAT 57 595,23 zł,
cena umowna brutto 308 009,28 zł,
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj