Liczba gości: 1777
Data wszczęcia postępowania: 2013-12-11
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 29, miejscowość Krosno Odrzańskie, km 51+800 do km 51+900.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-rr-2713-10/13
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 100,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski - tel. 95 759 25 62 lub 691 780 159
Miejsce składania ofert: Rejon w Słubicach, ul. Krótka 7, 69-100 Słubice, pokój nr 11 do 30.12.2013 roku, godzina 9:45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Piotr Olczyk
ul. Nowa 27
66-200 Świebodzin
Cena: 1090,80 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 16.01.2014 roku
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najwyższa ceną: Piotr Olczyk
ul. Nowa 27
66-200 Świebodzin
rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj