Liczba gości: 1731
Data wszczęcia postępowania: 2014-01-02
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 32, od km 12+380 do km 18+537
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż drogi krajowej nr 32, od km 12+380 do km 18+537
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-rr-2713-11/13
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 250,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Tak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice pokój nr 11
Do 17.01.2014 roku godz. 9 45
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przemysław Greszta
ul. Nowa 31
66-200 Świebodzin
Cena: 3153,60 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 22.01.2014 roku
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Łukasz Stachowiak
ul. Ogrodowa 4
69-108 Cybinka
3024,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Przemysław Greszta
ul. Nowa 31
66-200 Świebodzin
rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj