Liczba gości: 3906
Data wszczęcia postępowania: 2010-04-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w rejonie miasta Kwidzyna, na nowym przebiegu drogi krajowej Nr 90.W zakres inwestycji wchodzą następujące, główne elementy:
(a) Budowa trasy głównej klasy GP o długości około 11,90 km wraz z obiektami inżynierskimi:
- Mostem przez rz. Wisłę dł. 808,30 m (typu extradosed);
- Trzema estakadami o łącznej długości 1033,65 m (144,40+479,65+409,60);
- Mostem przez rz. Struga Młyńska dł. 25,0 m;
- Mostem przez rz. Liwę dł. 51,65 m;
- Wiaduktem gospodarczym dł. 31,0 m;
- Trzema przejściami dla zwierząt ( dwa o dł. 15,24; jedno o dł. 14,30)
(b) Przebudowa skrzyżowania z DK Nr 1 (na początku proj. odcinka);
(c) Budowa 3 skrzyżowań skanalizowanych;
(d) Budowa 2 skrzyżowań dwupoziomowych;
(e) Budowa 1 ronda na końcu proj. odcinka;
(f) Budowa 17 dróg lokalnych i dojazdowych o łącznej długości 9,15 km;
(g) Przebudowa infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej; sieci gazowej; kanalizacji sanitarnej; sieci
elektroenergetycznych; linii wysokiego napięcia; urządzeń teletechnicznych;
(h) Budowa kanalizacji deszczowej;
(i) Budowa oświetlenia drogowego z zasilaniem elektrycznym i sygnalizacja świetlna;
(j) Budowa ekranów akustycznych;
(k) Zieleń;
(l) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu;
(ł) Przebudowa ostrogi;
(m) Uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych.
Opis przedmiotu zamówienia: UWAGA!!!!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 18.06.2010
BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ KOŁO KWIDZYNA, WRAZ Z DOJAZDAMI, W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90
Numer przetargu: ZP/26/Z-4/2010
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 27 m-cy licząc od daty Rozpoczęcia Robót (w rozumieniu FIDIC), z zachowaniem terminów pośrednich
Wadium: Wymagane wadium: 2 000 000 PLN (słownie dwa miliony złotych 00/100 ).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): UWAGA!!!!! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTĘPNA BĘDZIE NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO OD DNIA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ (NA PODSTAWIE ART. 42 USTAWY PZP)

Cena 31 663,82 PLN
Warunki i sposób płatności:
Powyższa opłata dotyczy wyłącznie SIWZ w formie wydrukowanej przekazanej przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposoby płatności:
- przelewem na rachunek bankowy: Nazwa banku: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku,
numer rachunku: 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004
- w kasie GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, pok. 206.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej Zamawiającego jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald - Kierownik Projektu w Wydziale Mostów.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr Agnieszka Śledzik - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Data: 18/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
Miejsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum Firm:
1) Lider Konsorcjum:
Budimex S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
2) Ferrovial Agroman S.A.
Campo de las Naciones
Ribera del Loira, 42
28042 Madryt, Hiszpania
Cena: kwota netto 250 818 286,15 PLN
plus 22 % podatek VAT 55 180 022,95 PLN
kwota brutto 305 998 309,10 PLN
Data udzielenia zamówienia: 03.09.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 11
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 250 818 286,15 PLN
Podatek 22%VAT 55 180 022,95 PLN
Cena brutto 305 998 309,10 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 376 193 871,15 PLN
Podatek 22%VAT 82 762 651,65 PLN
Cena brutto 458 956 522,80 PLN
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj