Liczba gości: 4955
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie,
ul. Mińska25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Majdan” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” - węzeł „Majdan” (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700”
Numer przetargu: 8/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
Stadium Projektu Budowlanego (złożenie na KOD)-16.02.2015 r.
Plan działań ratowniczych-16.02.2015 r.
Inne prace niezbędne do realizacji zamówienia w zakresie PB-16.02.2015 r.
Raport oddziaływania na środowisko (uzgodniony)-16.02.2015 r.
Stadium - Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z należycie przygotowanym wnioskiem-16.03.2015 r.
Materiały niezbędne Zamawiającemu do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj-01.06.2015 r.
Opisy stanu nieruchomości-31.08.2015 r.
Wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego-30.04.2016 r.
Uzyskanie wpisów w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków - 31.07.2016 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl; w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (20.00 PLN + koszt przesyłki).
Instrukcja odczytu Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na niniejszej stronie internetowej Zamawiającego (wiersz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza p. Małgorzatę Bakułę do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach proceduralnych tel. +48 22 209 24 63 fax +48 22 810 03 27 zaś w sprawach merytorycznych p. Marcina Siekluckiego tel. +48 22 209 24 24.
Miejsce składania ofert: W siedzibie Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska25, VII piętro, pokój 714 do dnia 17.03.2014 r. do godziny 09:30.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AECOM Consulting Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
Cena: 976 005,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 09.06.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 7 ofert
Oferta z najniższą ceną: AECOM Consulting Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa - 976 005,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum w składzie:
1.MGGP S.A. – Pełnomocnik Konsorcjum
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów
2. MGGP PROJEKT Sp. z o.o. - Uczestnik Konsorcjum
ul. Lea 112, 30-133 Kraków - 2 605 140,00 zł brutto
drukuj