Liczba gości: 1385
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN.
ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN”;
b) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN” realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie następujących branż - w szczególności: drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/03/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 18 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów pośrednich. Na ten okres składa się:
a) 3 miesiące - procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z pkt. 2.1 i 2.2 OPZ;
b) 15 miesięcy realizacji robót budowlanych – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia wydania Świadectwa Przejęcia.
Okres 18 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresu trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: 12 000 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk oraz na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania – Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
W terminie do dnia 13.02.2014 r. do godz. 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Cena: 531 360,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 28.02.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj