Liczba gości: 1141
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. „Dostawa opon do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę stu opon bezbieżnikowych, rowkowanych do pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni zgodnych ze standardami The World Road Association - PIARC. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera transport i rozładunek opon w siedzibie GDDKiA Oddział we Wrocławiu, Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 2, Mokronos Dolny, 55-080 Kąty Wrocławskie.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/07/T-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie przekraczającym 5 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
Wadium: 2 500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub ze strony internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aneta Michalak – Kierownik Zespołu Diagnostyki Nawierzchni w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski - Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
do 19.02.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 21.02.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toropol Sp. z o.o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Cena: 121 770,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 05.03.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj