Liczba gości: 978
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: „OPRACOWANIE OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WRAZ Z INWENTARYZCJĄ ODWODNIENIA WYBRANYCH ODCINKÓW DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- opracowanie operatów wodnoprawnych po wcześniejszej inwentaryzacji odwodnienia następujących odcinków dróg krajowych nr:
- 22 w m. Starogard Gdański tj. od ok. km 316+900 do ok. km 322+220
- 25 w m. Gwieździn tj. od ok. km 48+200 do ok. km 49+400;
- 6 w m. Reda tj. od ok. km 301+050 do ok. km 303+700;
- 21 w m. Kobylnica tj. od ok. km 52+200 do ok. km 54+635;
- 55 w m. Gościszewo tj. od ok. km 28+800 do km 30+300;
w celu uzyskania na ich podstawie pozwoleń wodnoprawnych;
- reprezentowanie Zamawiającego w trakcie postępowań administracyjnych mających na celu uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/09/I-2/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 18 lipca 2014 r. z zachowaniem terminów pośrednich o których mowa w pkt. 2 Rozdziału 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Wadium: 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub ze strony internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Iwona Miśkiewicz – zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska
W sprawach procedury przetargowej – mgr Jakub Witkowski –Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
do 20.02.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pracownia Analiz Środowiskowych EKOVENTUS Szymańczyk i Węclewski sp. j.
ul. Strumykowa 22a/2, 65-101 Zielona Góra
Cena: 59 642,70 zł
Data udzielenia zamówienia: 06.03.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj