Liczba gości: 1398
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ! PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DK NR 22 W M. CZERSK OD KM 276+899,00÷277+645,60 ORAZ OD KM 278+230,20÷278+751,00
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową wykonawczą - robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, branży instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej, sygnalizacji świetlnej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/04/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 6 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, w tym 5 miesięcy na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy.
Data rozpoczęcia świadczenia usług będzie miała miejsce najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy i zostanie wyznaczona poleceniem Kierownika Projektu najpóźniej na 7 dni przed tą datą. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór będący przedmiotem niniejszego zamówienia – II kwartał 2014 roku.
Ze względów proceduralnych termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych może ulec zmianie.
Okres 6 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
W przypadku wydłużenia lub skrócenia czasu realizacji Usługi, Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za faktyczną ilość wykonanych usług wskazanych przez Zamawiającego w Formularzu 2.1, na zasadach określonych w Umowie.
Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało zrealizowane w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu będącego przedmiotem nadzoru.
Wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 zł (słownie złotych siedem tysięcy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 IDW zawartej w SIWZ oraz nazwę zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 151,00 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Beatrycze Krewan-Michalska – Z-ca Naczelnika Wydziału
b) w sprawach procedury przetargowej - Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 20/02/2014 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 24.02.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DDG Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Białej Podlaskiej,
adres ul. Warszawska 100, 21-500 Biała Podlaska
Cena: cena umowna netto 208 891,00 zł,
podatek VAT 23 % 48 044,93 zł,
cena umowna brutto 256 935,93 zł,
Data udzielenia zamówienia: 28.04.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 208 891,00 zł
Podatek 23% VAT 48 044,93 zł
Cena brutto 256 935,93 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 317 400,00 zł
Podatek 23% VAT 73 002,00 zł
Cena brutto 390 402,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj