Liczba gości: 3487
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!!! Ponowna zmiana terminu składania ofert „PRZEBUDOWA I WZMOCNIENIE DK NR 22 W M. CZERSK OD KM 276+899,00÷277+645,60 ORAZ OD KM 278+230,20÷278+751,00”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę i wzmocnienie drogi krajowej nr 22 w miejscowości Czersk wraz z infrastrukturą (przebudowa wodociągów i kanalizacji deszczowej, sanitarnej przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, oświetlenie drogowe, przebudowa sieci telekomunikacyjnych).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/06/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 5 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy.
Wymagany termin rozliczenia budowy, sporządzenia sprawozdawczości, przedłożenia elaboratu lub inwentaryzacji powykonawczej 30 dni od od daty zakończenia robót.
Termin sporządzenia i przekazania Zamawiającemu elaboratu powykonawczego i geodezji powykonawczej – najpóźniej w dniu odbioru końcowego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000 zł (słownie złotych trzysta tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 1 083,40 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych/merytorycznych – Beatrycze Krewan-Michalska – Zastępca Naczelnika w Wydziale Realizacji Inwestycji
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk - Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 04.03.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 14.03.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Zamawiający informuje, że ponownie przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 21.03.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Cena: Cena netto: 7 160 202,89 zł
Podatek VAT: 1 646 846,66 zł
Cena brutto: 8 807 049,55 zł
Data udzielenia zamówienia: 28/04/2014
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 7 160 202,89 zł
Podatek VAT: 1 646 846,66 zł
Cena brutto: 8 807 049,55 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 8 415 456,60 zł
Podatek VAT: 1 935 555,02 zł
Cena brutto: 10 351 011,62 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj