Liczba gości: 4869
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-848 Warszawa.
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Płatnik dla przedmiotowego zamówienia:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź.
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!! Zarządzanie Kontraktem: „Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie Kontraktem: „Dokończenie budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór będą stanowiły kontynuację robót przerwanych (będą wykonywane w sytuacji, kiedy część robót została już wykonana przez innego wykonawcę). Roboty zostały przerwane i nie zakończone w wyniku odstąpienia od Kontraktów z poprzednim Wykonawcą Robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zaawansowanie wykonanych robót wynosi ok. 90%.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko- polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Zakres robót związanych z dokończeniem budowy autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – zadanie II, odcinek 2 od węzła Sójki – do węzła Piątek (z węzłem) od km 245+800 do km 273+400, sekcja 1 – od km 245+800 do km 261+000, nad którymi sprawowany będzie nadzór nad realizacją robót, obejmuje w szczególności:
- dokończenie robót rozbiórkowych i przygotowawczych;
- rozbiórki elementów dróg i ulic,
- rozbiórki elementów sieci uzbrojenia terenu,
- w razie konieczności rozebranie i ponowny montaż wykonanego już ogrodzenia w celu umożliwienia prowadzenia prac,
- budowa węzła „Kotliska wraz ze stacją poboru opłat (SPO) wraz z dokończeniem robót związanych z budową budynku administracyjno-socjalnego, budową wysp dzielących oraz kiosku poboru opłat,
- budowa miejsc obsługi podróżnych (MOP) wraz z niezbędną infrastrukturą:
„Krzyżanów Zach (MOP II), „Krzyżanów Wsch. (MOP III),
- dokończenie przebudowy dróg gminnych i lokalnych,
- dokończenie budowy nowych odcinków dróg gminnych i dojazdowych,
- dokończenie budowy i przebudowa chodników, zjazdów, zatok, parkingów,
- dokończenie budowy dróg wewnętrznych w pasie drogowym autostrady,
- dokończenie budowy dróg dojazdowych,
- budowa dróg manewrowych i miejsc postojowych na MOP-ach,
- dokończenie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej:
- kanalizacji deszczowej,
- oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem,
- łączności autostradowej,
- dokończenie budowy obiektów inżynierskich,
- dokończenie wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu,
- dokończenie odbudowy drenażu rolniczego (niezinwentaryzowanego),
- wykonanie robót naprawczych:
- naprawa nasypów na dojazdach do obiektów oraz nasypów przy obiektach;
- naprawa elementów wykonanej kanalizacji deszczowej,
- naprawa spękań poprzecznych nawierzchni,
- naprawa elementów oznakowania poziomego i pionowego,
- przestawienie odcinków ogrodzenia drogi,
- naprawa urządzeń oświetlenia drogowego,
- naprawa urządzeń teletechnicznych,
- wykonanie nasadzeń (zieleń).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/11/I-4/2014
Termin realizacji: Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest tożsama z datą podpisania Umowy. Konsultant zobowiązuje się świadczyć Usługę w terminie uwzględniającym:
a) Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Robót (3 m-ce);
b) Okres wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu (16 m-cy - termin obejmuje również okres zimowy);
c) Wydanie Świadectwa Przejecia (1 miesiąc);
d) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Świadectwa Wykonania (12 m-cy);
e) Ostateczne rozliczenie Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (3 m-ce).
Zamawiający określa, iż minimalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 6 Umowy oraz z zastrzeżeniem § 40 Umowy, będzie wynosił 35 miesięcy, a maksymalny czas realizacji Usługi z zastrzeżeniem ust. 6 Umowy oraz z zastrzeżeniem § 40 Umowy, będzie wynosił 59 miesięcy.
Wadium: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Metodyka 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
do 01.04.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 03.04.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TPF Sp. z o.o., ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa
Cena: 9 688 045,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.10.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 6 027 000,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 9 688 045,80 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj