Liczba gości: 1990
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
80-354 GDAŃSK, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W MIEJSCOWOŚCI GNISZEWO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 22 w m. Gniszewo od km 338+168,39 do km 338+477,09.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/17/Z-15/2014
Termin realizacji: 3 miesiące licząc od dnia przekazania terenu budowy
Wadium: 30 000 zł (słownie złotych trzydzieści tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata 230,78 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach procedury przetargowej - inż. Rajmund Kirszenstein – Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13.
Data: 12.03.2014 r. Godzina: 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Cena: cena ofertowa netto: 1 167 272,19 zł
podatek Vat 23%: 268 472,60 zł
cena ofertowa brutto: 1 435 744,79 zł
Data udzielenia zamówienia: 09/04/2014
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 1 167 272,19 zł
podatek Vat 23%: 268 472,60 zł
cena ofertowa brutto: 1 435 744,79 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 1 714 815,00 zł
podatek Vat 23%: 394 407,45 zł
cena ofertowa brutto: 2 109 222,45 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj