Liczba gości: 975
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: ZAKOTWICZENIE DWÓCH WYPEŁNIONYCH PIASKIEM BAREK NA RZECE WIŚLE W RAMACH KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PRZEPRAWY MOSTOWEJ W OKOLICACH KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przyholowanie oraz zakotwiczenie w wyznaczonym miejscu na wodach rzeki Wisły dwóch barek, poprzedzone uzyskaniem decyzji RZGW Gdańsk na użyczenie gruntów pokrytych wodnymi (dla miejsca gdzie zostanie zakotwiczone barki). Barki należy wypełnić w odpowiedni sposób piaskiem, oraz pozostawić je na Rzece na okres lęgowy rybitw. W okresie postoju należy pełnić dozór, a następnie po zakończeniu realizacji zamówienia odholowanie barki z miejsca zakotwiczenia. Celem przeprowadzonych działań jest przeprowadzenie kompensacji przyrodniczej w ramach realizowanej inwestycji polegającej na budowie mostu przez Wisłę w okolicach Kwidzyna, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/16/I-2/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 r., z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych czynności określonych poniżej.
Uzyskanie zezwolenia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na zakotwiczenie barek (decyzja na użyczenie gruntów pokrytych wodami) do dnia 15 kwietnia 2014 r.;
Przyholowanie i zakotwiczenie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września 2014 r. odpowiednio przygotowanych barek (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz ich odholowanie z miejsca postoju barek nie wcześniej niż 30 września 2014 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 500 zł (słownie złotych dwa tysiące pięćset złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 10,10 zł
Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr Marcin Ryś - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 06.03.2014 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Wydobycia Kruszywa „WIR-BUD” Witold Łożewski
ul. Zakładowa 5
85-790 Bydgoszcz
Cena: cena umowna netto: 117 600,00 zł.
podatek VAT 23% : 27 048,00 zł.
cena umowna brutto: 144 648,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 10.03.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 117 600,00 zł.
podatek VAT 23% : 27 048,00 zł.
cena ofertowa brutto: 144 648,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 117 600,00 zł.
podatek VAT 23% : 27 048,00 zł.
cena ofertowa brutto: 144 648,00 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj