Liczba gości: 2801
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: ZARZĄDZANIE I NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN. ROZBUDOWA DK 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: zarządzanie i nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową - robót budowlanych branży drogowej, kanalizacji deszczowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/10/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 29 miesięcy.
Na 29 miesięcy obejmujące okres realizacji nadzoru składa się:
- 14 miesięcy - okres realizacji robót tj. Czas na Ukończenie z uwzględnieniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca;
- 12 miesięcy – Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu
- 3 miesiące – Ostateczne rozliczenie Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności
Wadium: 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania – Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 08.04.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lafrentz Polska Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań
Cena: 2 380 124,02 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.06.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 2 380 124,02 zł
Oferta z najwyższa ceną: 3 041 913,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj