Liczba gości: 1223
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
80-354 GDAŃSK, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA NA DRODZE KRAJOWEJ NR 22 W M. GNISZEWO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową - robót budowlanych branży drogowej, branży sanitarnej; branży elektrycznej; branży telekomunikacyjnej; nadzór geodezyjny; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresów robót.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/20/Z-15/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 4 miesięcy licząc od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych, w tym 3 miesiące na nadzór inwestorski oraz do 30 dni na końcowe rozliczenie budowy.
Wadium: 1 500 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata 12,00 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Rajmund Kirszenstein – Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13 (sekretariat).
Data: 11.03.2014 r. Godzina: 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe MARKUB Tomasz Hrynkiewicz
82-440 Dzierzgoń, ul. Kajki 4
Cena: cena ofertowa netto: 33 500,00 zł
podatek Vat 23%: 7 705,00 zł
cena ofertowa brutto: 41 205 zł
Data udzielenia zamówienia: 09/04/2014
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto: 33 500,00 zł
podatek Vat 23%: 7 705,00 zł
cena ofertowa brutto: 41 205 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto: 200 000 zł
podatek Vat 23%: 46 000 zł
cena ofertowa brutto: 246 000 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj