Liczba gości: 1641
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-28
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Zielonej Górze
Rejon w Słubicach
ul. Krótka 7
69-100 Słubice
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna w drodze licytycacji (aukcji) pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym drogii krajowej nr 92 w podziale na dwa zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna w drodze licytycacji (aukcji) pochodzącego z wycinki drzew w pasie drogowym drogii krajowej nr 92 w podziale na dwa zadania.
Numer przetargu: GDDKiA-O/ZG-Z13-rr-2713-4/14
Termin realizacji: 30 dni
Wadium: 30 zł dla każdego zadania
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% najwyższa zaoferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): brak
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Rafał Rutkowski
Miejsce składania ofert: Licytacja odbędzie sie w siedzibie Rejonu w Słubicach, ul. Krótka 7 w dniu 14 marca 2014 roku o godz. 10 00
Miejsce otwarcia ofert: Licytacja odbędzie sie w siedzibie Rejonu w Słubicach, ul. Krótka 7 w dniu 14 marca 2014 roku o godz. 10 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 1 - Wybrano ofertą Pana Roman Halasz, zam. Nowa Wioska nr 33, gmina Lubrza Zadanie nr 2 - brak oferty
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Roman Halasz, zam. Nowa Wioska nr 33, gmina Lubrza
  Cena: 325,00 zł
  Data udzielenia zamówienia: 14.03.2014 roku
  Liczba otrzymanych ofert: 1 oferta
  Oferta z najwyższa ceną: 325,00 zł
  rarutkowski@gddkia.gov.pl drukuj