Liczba gości: 1197
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
80-354 GDAŃSK, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 91 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W M.GNIEW
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej, budowę modułu klasyfikatora oraz wykonanie organizacji ruchu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/08/Z-15/2014
Termin realizacji: do dnia 30 czerwca 2014 r.
Wadium: 5 000 zł (słownie złotych pięć tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata 48,52 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach procedury przetargowej - inż. Rajmund Kirszenstein – Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13
17.03.2014 r. Godzina: 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie prawne
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono jedną ofertę. Cena zawarta w złożonej ofercie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj