Liczba gości: 1175
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-28
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70
Przedmiot zamówienia: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO W MIEJSCOWOŚCIACH: KĘBŁOWO (NA SKRZYŻOWANIU Z UL. WIEJSKĄ) oraz WEJHEROWO (NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOCHANOWSKIEGO)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- montaż sterownika sygnalizacji wraz z programowaniem – 2 szt.:
- montaż masztów wysokich z wysięgnikiem – 4 szt.;
- montaż masztów niskich – 7 szt.;
- montaż sygnalizatorów – 25 szt.;
- montaż kamer wideodetekcji – 6 szt.;
- montaż pętli indukcyjnych – 38 szt.;
- budowę kanalizacji kablowej – 901 mb;
- montaż studni kablowej – 28 szt.;
- montaż linii kablowej – 3 843 m.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/14/Z-12/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 305,04 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Dawid Szczepański - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku.
b)w sprawach procedury przetargowej - Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Gdańsku.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 17.03.2014 r. do godziny 14:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. W postępowaniu złożono jedną ofertę z ceną, która przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj