Liczba gości: 7255
Data wszczęcia postępowania: 2014-02-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga !!! PONOWNA zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 91 NA ODCINKU TCZEW – CZARLIN”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rozbudowy drogi krajowej 91 na odcinku Tczew - Czarlin. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni, roboty w zakresie ścieżek rowerowych, roboty budowlane w zakresie budowy wiaduktu nad linią kolejową, remonty wiaduktów kolejowych, roboty budowlane w zakresie gazociągów, wycinanie drzew, sadzenie drzew, oznakowanie drogowe, roboty w zakresie budowy linii energetycznych, roboty sanitarne, roboty inżynieryjne (przepusty drogowe), urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/19/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 11 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia Robót (w rozumieniu FIDIC), nie wliczając okresu zimowego, tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: 1 500 000 zł (słownie złotych jeden milion pięćset tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl po opublikowaniu się Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Aleksander Mania – Kierownik Projektu w Wydziale Realizacji Inwestycji;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 11.04.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.04.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.

PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 07.05.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skanska S.A.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena: 38 922 333,71 zł
Data udzielenia zamówienia: 02.07.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 38 922 333,71 zł
Oferta z najwyższa ceną: 53 676 084,64 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj