Liczba gości: 1119
Data wszczęcia postępowania: 2010-06-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6 OD KM 238+689,80 DO KM 239+925,50 ODCINEK DARŻYNO - POTĘGOWO. Zakres robót obejmuje m.in.:
Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ilości 3 027 m2.
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 w ilości 2 306 m.
Ustawienie krawężników w ilości 147 m.
Ułożenie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej w ilości 147 m.
Ścinanie drzew wraz z mechanicznym karczowaniem w ilości 28 szt.
Rozbudowa oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej zjazdów w ilości 64 m2.
Opis przedmiotu zamówienia: PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 6 OD KM 238+689,80 DO KM 239+925,50 ODCINEK DARŻYNO - POTĘGOWO
Numer przetargu: ZP/33/Z-14/2010
Termin realizacji: 60 dni kalendarzowych (licząc zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania terenu budowy.
Wadium: 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Sportowa 28.
Opłata (o ile dotyczy) 212,41 PLN
Podana cena dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w O/Gdańsku Rejonie w Słupsku przy ul. Sportowej 28.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki.
Warunki i sposób płatności: gotówką w kasie GDDKiA O/Gdańsku Rejonu w Słupsku, ul. Sportowa 28, lub przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 40 1130 1121 0006 5577 7320 0004.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznychi/lub merytorycznych - mgr inż. Alfred Szypen - St. Inspektor ds. Ewidencji Dróg.
b)w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa - Zastępca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, sekretariat, 08.07.2010 r. do godz. 12.00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "OL-TRANS" Olgierd Hewelt,
84-123 POŁCHOWO-MRZEZINO
ul. Lipowa 6
Cena: 353 600,14 PLN netto
Pod. VAT 22% 77 792,03 PLN
431 392,17 PLN brutto
Data udzielenia zamówienia: 29.07.2010 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 353 600,14 PLN netto
Pod. VAT 22% 77 792,03 PLN
431 392,17 PLN brutto
Oferta z najwyższa ceną: 449 057,68 PLN netto
Pod. VAT 22% 98 792,69 PLN
547 850,37 PLN brutto
sekretariat@gdansk.gddkia.gov.pl drukuj