Liczba gości: 6122
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-848 Warszawa.
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. BUDOWA OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI – GDYNIA.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „BUDOWA OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI - GDYNIA.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Zakres projektowania i budowy obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu dk nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia”, nad którą sprawowany będzie nadzór nad projektowaniem i realizacją robót, obejmuje w szczególności:
1) projektowanie, po wcześniejszej analizie materiałów pomocniczych przekazanych wykonawcy (Koncepcja Programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia), zgodnie z wymaganiami programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora wymaganych decyzji administracyjnych, w tym Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZnRID);
2) wykonanie robót budowalnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Inwestora decyzji na użytkowanie.
Projektowanie i budowa zostaną wykonane w oparciu o wymagania zawarte w programie funkcjonalno – użytkowym (PFU), dla przedmiotowego odcinka drogi krajowej.
W/w zakres projektowania i budowy obwodnicy m. Kościerzyna, obejmuje w szczególności:
• budowę odcinka drogi głównej ruchu przyspieszonego od km 0+000 do km około 7+643;
• budowę czterech węzłów drogowych: „Kościerzyna Zachód”, „Kościerzyna Południe”, „Kościerzyna Wschód” i „Wieżyca”;
• przebudowę istniejących dróg publicznych w miejscach krzyżowania się z obwodnicą;
• budowę dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do obwodnicy;
• budowę wiaduktu nad trzytorową linią kolejową dla jezdni o przekroju 1x2;
• budowę pozostałych obiektów mostowych w ciągu obwodnicy o przekroju dostosowanym do obwodnicy (przekrój 2+1);
• budowę obiektów mostowych nad obwodnicą w ciągu dróg poprzecznych i łącznic węzłów (obiekty w ciągu dróg poprzecznych wykonane zostaną z rezerwą pod rozbudowę obwodnicy do przekroju 2x2);
• budowę przepustów pod obwodnicą i pod pozostałymi drogami oraz zjazdami;
• budowę oświetlenia drogowego;
• budowę kanalizacji teletechnicznej;
• budowę systemu odwodnienia obwodnicy, w tym: rowów drogowych, kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających;
• realizację urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych, zespoły podczyszczające wody opadowe z jezdni, zbiorniki retencyjne/infiltracyjne,
• budowę infrastruktury technicznej dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu obwodnicy, w tym: oświetlenia, linii energetycznych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających i innych;
• przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowych, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych;
• wykonanie oznakowania obwodnicy i pozostałych dróg oraz wyposażenie ich w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego takie, jak: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenia (np. przy zbiornikach retencyjnych);
• rozbiórkę obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
Sposób i zakres przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, kolidujących z projektowaną drogą krajową, należy uzgodnić z właścicielami sieci. Wcześniej należy uzyskać od właściwych gestorów sieci warunki techniczne na ich przebudowę, następnie uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego.
Dla przedmiotowego zadania uzyskano prawomocną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Kościerzyny ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia wraz z przebudową linii wysokiego napięcia”: decyzja nr RDOŚ-22-WOO.6670/37-18/08/09/ER z dnia 07.10.2009 r. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z wyżej przywołaną decyzją.
Dla zadania wykonano opracowanie pt. „Koncepcja Programowa, Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia”, dla zadania o przekroju 2x2 pasowym oraz długości 10,9 km, które zostanie przekazane Wykonawcy jako materiał pomocniczy do ewentualnego wykorzystania. W ramach ww. opracowania wykonano dokumentację geologiczno – inżynierską, która jest wiążąca dla Wykonawcy.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/21/I-4/2014
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
2. Minimalny termin realizacji usługi będzie wynosił 58 miesięcy od daty podpisania Umowy. Na ten okres składa się:
a) Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie i realizację Robót;
b) Okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu (termin obejmuje również okresy zimowe);
c) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności.
3. Maksymalny termin realizacji usługi będzie wynosił 82 miesiące z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia „BUDOWA OBWODNICY M. KOŚCIERZYNA W CIĄGU DK NR 20 STARGARD SZCZECIŃSKI - GDYNIA stanowi kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ww. robót budowlanych. Zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania” Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia na roboty budowlane został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie). Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca). Minimalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).
Wadium: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%
Metodyka 40%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 26,90 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Sławomir Rytlewski – Kierownik Projektu;
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10
Do dnia 18.04.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT Gdański Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 72A
80-254 Gdańsk
Cena: Cena netto: 6 296 450,00 zł
Podatek Vat 23%: 1 448 183,50 zł
Cena brutto: 7 744 633,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 23/03/2015
Liczba otrzymanych ofert: 10
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 6 122 347,00 zł
Podatek Vat 23%: 1 408 139,81 zł
Cena brutto: 7 530 486,81 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 9 180 981,24 zł
Podatek Vat 23%: 2 256 525,69 zł
Cena brutto: 12 067 506,93 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj