Liczba gości: 1542
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert !!! „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do obiektów administracyjno-biurowych oraz obiektów i urządzeń infrastruktury drogowej administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w okresie do dnia 31 maja 2015 r. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi:
a) Energia elektryczna w taryfie C11 – około 1 206 194 kWh;
b) Energia elektryczna w taryfie C12a – około 103 770 kWh;
c) Energia elektryczna w taryfie C12b – około 206 269 kWh;
d) Energia elektryczna w taryfie C22b – około 515 119 kWh;
e) Energia elektryczna w taryfie C11w – około 2 309 kWh;
f) Energia elektryczna w taryfie B21 – około 54 063 kWh;
g) Energia elektryczna w taryfie B22 – około 274 440 kWh;
h) Energia elektryczna w taryfie B23 – około 190 760 kWh;
i) Energia elektryczna w taryfie R – około 8 030 kWh.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/23/Z-12/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 05.05.2014 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 05.05.2014 r.) do dnia 31.05.2015 r. z z poniższym zastrzeżeniem.
Rozpoczęcie przez Wykonawcę dostaw energii elektrycznej stanowiącej przedmiot zamówienia do każdego z punktów poboru wykazanych w Załącznikach nr 1A÷1G nie może nastąpić wcześniej, niż po rozwiązaniu odpowiedniej dla tego punktu umowy kompleksowej. W przypadku umów, których okres obowiązywania kończy się w trakcie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, rozliczanie wg nowych stawek, uzyskanych w wyniku przedmiotowego postępowania, nastąpi od momentu wygaśnięcia obowiązujących Zamawiającego umów kompleksowych do dnia 31 maja 2015 roku.
Wadium: 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl po opublikowaniu się Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Dawid Szczepański – Zastępca Kierownika w Rejonie w Gdańsku;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10,
w terminie do dnia 17.04.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 22.04.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Cena: 718 193,94 zł
Data udzielenia zamówienia: 19.05.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 718 193,94 zł
Oferta z najwyższa ceną: 752 213,65 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj