Liczba gości: 1282
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „RAPORT O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA SIECI POMORSKICH DRÓG KRAJOWYCH W 2013 r.”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie weryfikacji danych o zdarzeniach drogowych i analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku w 2013 roku oraz przedstawienie tendencji kształtowania się głównych wskaźników ryzyka w ruchu drogowym od 1999 roku. Wyniki analizy należy przedstawić w formie opisowej oraz graficznej i przekazać Zamawiającemu w 5 egzemplarzach oraz na płycie CD w wersji edytowalnej. Zweryfikowaną bazę o zdarzeniach drogowych należy przekazać na płycie CD.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/24/Z-2/2014
Termin realizacji: 1) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 3 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia przekazania bazy danych o zdarzeniach drogowych oraz kart zdarzeń drogowych.
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy elektroniczną bazę danych o zdarzeniach drogowych oraz policyjne karty zdarzeń drogowych do dnia 10.04.2014 r. lub w dniu podpisania umowy (jeżeli termin ten będzie późniejszy niż 10.04.2014 r.)
3) Wykonawca przekaże zweryfikowaną bazę danych o zdarzeniach drogowych w ciągu 2 miesięcy od dnia przekazania bazy danych o zdarzeniach drogowych.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 zł (słownie złotych jeden tysiąc złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): GDDKiA Oddział Gdańsk, 80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5.
Opłata 9,50 zł
Warunki i sposób płatności: przelewem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
SIWZ pobrana w wersji elektronicznej ze strony internetowej jest bezpłatna.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach merytorycznych - mgr inż. Katarzyna Babińska - Starszy Specjalista w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 17.03.2014r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKKOM Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej nr 8i, 40-415 Kraków
Cena: cena umowna netto 33 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 7 590,00 zł,
cena umowna brutto 40 590,00 zł,
Data udzielenia zamówienia: 14.04.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 33 000,00 zł,
podatek VAT 23 % 7 590,00 zł,
cena ofertowa brutto 40 590,00 zł,
Oferta z najwyższa ceną: Cena ofertowa netto 44 500,00 zł
Podatek 23% VAT 10 235,00 zł
Cena ofertowa brutto 54 735,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj