Liczba gości: 1728
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-12
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa 21
http://www.gddkia.gov.pl
Regon: 01751157500161 , NIP: 712-242-71-34,
Adres do korespondencji:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie, Rejon w Kraśniku
ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik
Tel: 81 8264090 fax: 81 8252007
Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00
Przedmiot zamówienia: Przetarg na sprzedaż 7 sztuk belek stalowych dwuteowych o długości 10,65 m każda, zgromadzonych na placu Obwodu Drogowego w Kraśniku
Opis przedmiotu zamówienia: Przetarg na sprzedaż 7 sztuk belek stalowych dwuteowych o długości 10,65 m każda, zgromadzonych na placu Obwodu Drogowego w Kraśniku
Numer przetargu: GDDKiA O/Lu -Z12/2716/zbycie belek/2014
Termin realizacji: Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena ofertowa - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumentację można otrzymać w siedzibie Zamawiającego ul. Obwodowa 9, 23-200 Kraśnik, lub pocztą na koszt Wykonawcy, bądź pobrać ze strony: www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jarosław Zapalski GDDKiA Oddział Lublin REJON W KRAŚNIKU pok. nr 7 (tel (81) 826-40-90 w sprawach procedury , Zbigniew Kowalczyk w sprawach merytorycznych dot. Opisu Przedmiotu zamówienia (81) 826-40-89
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Lublin REJON W KRAŚNIKU przy ul. Obwodowej 9, w pokoju nr 2, w terminie do dnia 21.03.2014 roku, do godz. 09:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: nieograniczony
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Postępowanie uniewazniono z uwagi na to, że do wyznaczonego terminu nie wpłynęła żadna oferta.
krasnik@gddkia.gov.pl drukuj