Liczba gości: 1221
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: OPRACOWANIE ANEKSU DO DOKUMENTACJI STEŚ DLA ZADANIA BUDOWA OBWODNICY METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ NA PARAMETRACH DROGI EKSPRESOWEJ
Opis przedmiotu zamówienia: Aneks do opracowanego w 2013 roku STEŚ dla zadania „Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na parametrach drogi ekspresowej” (Załącznik nr 1 do SIWZ) polegać ma na opracowaniu alternatywnego podwariantu (podwariantów) do wariantu IA (czerwonego) w miejscowości Miszewo na odcinku od km 6+250 do km 11+700. W ramach niniejszego Zamówienia należy również przygotować oraz przeprowadzić dwa spotkania informacyjne (wraz z przeprowadzeniem ankietowania wśród mieszkańców) z mieszkańcami miejscowości, przez które przebiega, oraz na które oddziałuje opracowany podwariant (podwarianty).
Przedmiot niniejszego Zamówienia, niezależnie od wyników wyboru wariantu, po przeprowadzeniu procedury posiedzenia KOPI, będzie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako załącznik do sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej na parametrach drogi ekspresowej”.
W przypadku zmiany najkorzystniejszego wariantu (rekomendacji przez KOPI innego wariantu, niż wariant IA) przebiegu obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, w ramach niniejszego Zamówienia, należy opracować Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/26/I-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 4 miesięcy, od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminów pośrednich opisanych w Rozdziale 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 5.1.2 WYMAGANIA OGÓLNE.
Wadium: 1. Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (słownie złotych dwa tysiące).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 IDW zawartej w SIWZ oraz nazwę zamówienia.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk lub ze strony internetowej www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - Leszek Leśniowski - Zastępca Naczelnika Wydziału Dokumentacji.
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk - Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 21/03/2014 do godziny 12:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 29
60-359 Poznań
Cena: Cena netto: 160 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 36 800,00 zł
Cena brutto: 196 800,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 22/04/2014
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 160 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 36 800,00 zł
Cena brutto: 196 800,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 160 000,00 zł
Podatek VAT 23%: 36 800,00 zł
Cena brutto: 196 800,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj