Liczba gości: 1094
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-13
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku;
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: KONSERWACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZLOKALIZOWANEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR S6 I S7 ORAZ SEPARATORÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA O/GDAŃSK
REJON W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy, konserwacje oraz doraźne naprawy kanalizacji deszczowej w zakresie niżej wymienionych urządzeń:
- osadniki betonowe bez separatora 31 szt;
- kolektory deszczowe 47 km;
- przykanaliki 1 471 szt:
- zbiorniki retencyjne 20 szt;
- separatory 53 szt.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/27/Z-12/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.
W przypadku przedłużającej się procedury przetargowej uniemożliwiającej rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia 01.04.2014 r., dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia zostanie przesunięty na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym umowa zostanie podpisana.
Wadium: 1.Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie złotych sześć tysięcy).
2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1)pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
3.Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 IDW zawartej w SIWZ oraz nazwę zamówienia.
4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń Beneficjentem jest:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności Oddziału GDDKiA w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
5.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 2.1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 ÷ 4 ustawy Pzp.
7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
1)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a)odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 17,30 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Stanisław Nizicki – Starszy Specjalista ds. utrzymania dróg.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka - Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk
sekretariat
24/03/2014 do godz. 14:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MBW Sp. z o.o.
ul. Obrońców Tobruku 25/144
01-494 Warszawa
Cena: cena umowna netto 445 740,00 PLN,
podatek VAT 8 % 35 659,20 PLN,
cena umowna brutto 481 399,20 PLN,
Data udzielenia zamówienia: 18/04/2014
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto 445 740,00 PLN,
podatek VAT 8 % 35 659,20 PLN,
cena umowna brutto 481 399,20 PLN,
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto 801 000,00 PLN,
podatek VAT 8 % 64 080,00 PLN,
cena umowna brutto 865 080,00PLN,
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj