Liczba gości: 1289
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: OBSŁUGA PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ W GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę Punktu Informacji Drogowej, w którym pracownicy wskazani do pełnienia funkcji Dyżurnych Punktu Informacji Drogowej zbierają, gromadzą i przekazują zainteresowanym informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku, w tym także informacje związane z przejezdnością dróg, sytuacjami nadzwyczajnymi, zimowym utrzymaniem dróg krajowych. Zakres usługi objętej zamówieniem wynosi 9640 godzin dyżuru.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/25/Z-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01 maja 2014 r. lub od daty podpisania umowy (jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01 maja 2014 r.) do dnia 30 kwietnia 2015 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł (słownie sześć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Michał Tyburski – Starszy Inspektor Wydziału Dróg i Sieci Drogowej.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 21.03.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Operator Usług Publicznych Sp. K. S.C. Agent 116 z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Łyskowskiego 16, 71-641 Szczecin;
Wspólnicy spółki cywilnej:
1. Operator Usług Publicznych (S.C.-A1 LIMITED) Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław,
2.Krajowa Instytucja Rozliczeniowa Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa.
Cena: cena umowna brutto 229 914,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.05.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: cena brutto 229 914,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena brutto 320 144,40 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj