Liczba gości: 1964
Data wszczęcia postępowania: 2014-03-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów
Przedmiot zamówienia: „REMONT OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”
z podziałem na 5 części zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- usunięcie poziomego oznakowania cienkowarstwowego,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- usunięcie poziomego oznakowania grubowarstwowego,
- zamocowanie punktowego elementu odblaskowego,
- usunięcie uszkodzonego elementu odblaskowego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
a) CZĘŚĆ Nr 1 „Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Człuchowie”,
b) CZĘŚĆ Nr 2 „Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Gdańsku”,
c) CZĘŚĆ Nr 3 „Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Kościerzynie”,
d) CZĘŚĆ Nr 4 „Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Słupsku”,
e) CZĘŚĆ Nr 5 „Remont oznakowania poziomego dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Tczewie”.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/18/Z-11/2014
Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2015 roku
z zachowaniem terminów przewidzianych dla poszczególnych asortymentów prac:
a) etap I Wiosenna odnowa oznakowania – realizowana w okresie od 01 maja do 31 maja każdego roku obowiązywania umowy;
b) etap II Bieżąca odnowa oznakowania – realizowana w pozostałych okresach terminu ramowego.
Wadium: CZĘŚĆ Nr 1 – 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 2 – 60 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 3 – 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 4 – 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
CZĘŚĆ Nr 5 – 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów
Opłata 19,80 zł.
W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - inż. Zenon Ciszewski - Kierownik Rejonu w Człuchowie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Monika Wójcik – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Człuchowie
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 1a, 77-300 Człuchów, sekretariat
01.04.2014 r. Godzina: 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CZĘŚĆ NR 1
Visafo AS Kokstadveien 29, Postboks 12, Kokstad, N-5863 Bergen, Norwegia
CZĘŚĆ NR 2
Konsorcjum Firm: Lider - Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce, Partnerzy - PLANETA Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa; GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek; Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław
CZĘŚĆ NR 3
Konsorcjum Firm: Lider - GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, Partnerzy - PLANETA Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa; Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce; Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław
CZĘŚĆ NR 4
Konsorcjum Firm: Lider - GRAWIL Sp. z o.o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek, Partnerzy - PLANETA Sp. z o.o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa; Przedsiębiorstwo DUBR Sp. z o.o. ul. Łódzka 247d, 25-655 Kielce; Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław
CZĘŚĆ NR 5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe DROGOWNICTWA S.A. Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska
Cena: CZĘŚĆ NR 1
Cena netto - 1 300 750,00 zł
Podatek VAT 0% - 0,00 zł
Cena brutto - 1 300 750,00 zł
CZĘŚĆ NR 2
Cena netto - 2 043 257,10 zł
Podatek VAT 23% - 469 949,13 zł
Cena brutto - 2 513 206,23 zł
CZĘŚĆ NR 3
Cena netto - 977 400,00 zł
Podatek VAT 23% - 224 802,00 zł
Cena brutto - 1 202 202,00 zł
CZĘŚĆ NR 4
Cena netto - 877 200,00 zł
Podatek VAT 23% - 201 756,00 zł
Cena brutto - 1 078 956,00 zł
CZĘŚĆ NR 5
Cena netto - 1 336 740,60 zł
Podatek VAT 23% - 307 450,34 zł
Cena brutto - 1 644 190,94 zł
Data udzielenia zamówienia: CZĘŚĆ NR 1 - 30.04.2014 r.
CZĘŚĆ NR 2 - 28.04.2014 r.
CZĘŚĆ NR 3 - 28.04.2014 r.
CZĘŚĆ NR 4 - 28.04.2014 r.
CZĘŚĆ NR 5 - 25.04.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: CZĘŚĆ NR 1 - 6
CZĘŚĆ NR 2 - 3
CZĘŚĆ NR 3 - 6
CZĘŚĆ NR 4 - 6
CZĘŚĆ NR 5 - 5
Oferta z najniższą ceną: CZĘŚĆ NR 1
Cena netto - 1 300 750,00 zł
Podatek VAT 0% - 0,00 zł
Cena brutto - 1 300 750,00 zł
CZĘŚĆ NR 2
Cena netto - 2 106 760,40 zł
Podatek VAT 0% - 0,00 zł
Cena brutto - 2 106 760,40 zł
CZĘŚĆ NR 3
Cena netto - 1 058 560,00 zł
Podatek VAT 0% - 0,00 zł
Cena brutto - 1 058 560,00 zł
CZĘŚĆ NR 4
Cena netto - 877 200,00 zł
Podatek VAT 23% - 201 756,00 zł
Cena brutto - 1 078 956,00 zł
CZĘŚĆ NR 5
Cena netto - 1 336 740,60 zł
Podatek VAT 23% - 307 450,34 zł
Cena brutto - 1 644 190,94 zł
Oferta z najwyższa ceną: CZĘŚĆ NR 1
Cena netto - 1 539 000,00 zł
Podatek VAT 23% - 353 970,00 zł
Cena brutto - 1 892 970,00 zł
CZĘŚĆ NR 2
Cena netto - 3 073 893,98 zł
Podatek VAT 23% - 706 995,62 zł
Cena brutto - 3 780 889,60 zł
CZĘŚĆ NR 3
Cena netto - 1 212 580,00 zł
Podatek VAT 23% - 278 893,40 zł
Cena brutto - 1 491 473,40 zł
CZĘŚĆ NR 4
Cena netto - 1 232 000,00 zł
Podatek VAT 23% - 283 360,00 zł
Cena brutto - 1 515 360,00 zł
CZĘŚĆ NR 5
Cena netto - 1 483 070,00 zł
Podatek VAT 23% - 341 106,10 zł
Cena brutto - 1 824 176,10 zł
rejon_czluchow@gddkia.gov.pl drukuj