Liczba gości: 891
Data wszczęcia postępowania: 2014-04-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: „WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU 2014”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pobranie próbek wód opadowych i roztopowych w roku 2014, z wylotów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w określonych miejscach przy drogach krajowych oraz poddaniu ich analizie celem określenia ich zanieczyszczeń.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/28/I-2/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od daty podpisania umowy do dnia 28 listopada 2014 r.
Wadium: 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych lub merytorycznych – mgr Andrzej Gołębiewski - Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska.
W sprawach procedury przetargowej – mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 15.04.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce
Cena: 29 187,90 zł
Data udzielenia zamówienia: 12.05.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 29 187,90 zł
Oferta z najwyższa ceną: 43 106,58 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj