Liczba gości: 960
Data wszczęcia postępowania: 2014-04-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! OKREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYKONANIE OPINII DLA POTRZEB WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu. Ponadto zamówienie obejmuje określenie strat związanych z brakiem dojazdu do nieruchomości w związku z budową Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/29/I-3/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 30 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
W terminie 2 lat od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego, zobowiązany jest na pisemne wezwanie Zamawiającego do aktualizacji sporządzonych operatów szacunkowych i opinii oraz do składania pisemnych wyjaśnień dotyczących sporządzonych operatów szacunkowych i opinii.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 8,50 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach technicznych i merytorycznych - mgr Maciej Należny – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk - Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 25/04/2014 do godziny 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną zmianą treści SIWZ przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.04.2014 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EDIS - Nieruchomości
Anna Utracka
ul. Słowackiego 30
80-209 Chwaszczyno
Cena: Cena netto: 6 800,00 zł
Podatek VAT: 1 564,00 zł
Cena brutto: 8 364,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 21/05/2014
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 6 800,00 zł
Podatek VAT: 1 564,00 zł
Cena brutto: 8 364,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 13 500,00 zł
Podatek VAT: 3 105,00 zł
Cena brutto: 16 605,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj