Liczba gości: 2878
Data wszczęcia postępowania: 2014-04-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: REMONT – ODNOWA NAWIERZCHNI DRÓG KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont lub odnowę nawierzchni dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo – grysowej SMA, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 1 500 m2 na łącznej powierzchni 460 845 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/32/Z-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od dnia 01 lipca 2014 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 31 maja 2015 r. lub do wcześniejszego wykonania zamówienia w zakresie kwoty przewidzianej w umowie.
Wadium: 300 000 zł (trzysta tysięcy zł)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 42,28 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
- w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Paweł Sobiesiak - Naczelnik Wydziału Dróg.
- w sprawach procedury przetargowej - mgr Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 28/05/2014 do godziny 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DROGOMEX Sp. z o.o.
ul. Stefana Bryły 4
05-800 Pruszków
Cena: Cena netto: 28 406 755,56 zł
Podatek Vat: 6 533 553,78 zł
Cena brutto: 34 940 309,34 zł
Data udzielenia zamówienia: 11/07/2014
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 28 406 755,56 zł
Podatek Vat: 6 533 553,78 zł
Cena brutto: 34 940 309,34 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 31 119 998,40 zł
Podatek Vat: 7 157 599,63 zł
Cena brutto: 38 277 598,03 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj