Liczba gości: 1299
Data wszczęcia postępowania: 2014-04-29
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku
ul. Budowlanych 70
80-298 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 6 KOŁBASKOWO-GDYNIA-ŁĘGOWO W MIEJSCOWOŚCIACH: KĘBŁOWO (NA SKRZYŻOWANIU Z UL. WIEJSKĄ) oraz WEJHEROWO (NA SKRZYŻOWANIU Z UL. KOCHANOWSKIEGO)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- montaż sterownika sygnalizacji wraz z programowaniem – 2 szt.;
- montaż masztów wysokich z wysięgnikiem – 4 szt.;
- montaż masztów niskich – 7 szt.;
- montaż sygnalizatorów – 25 szt.;
- montaż kamer wideodetekcji – 6 szt.;
- montaż pętli indukcyjnych – 22 szt.;
- budowę kanalizacji kablowej – 408 mb;
- montaż studni kablowej – 20 szt.;
- montaż linii kablowej – 2 590 m;
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/30/Z-12/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 14 sierpnia 2014 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie złotych dziesięć tysięcy).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk.
Opłata 305,04 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Dawid Szczepański - Z-ca Kierownika Rejonu w Gdańsku.
b) w sprawach procedury przetargowej - Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Gdańsku.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
Rejon w Gdańsku,
ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk,
w sekretariacie,
w terminie do dnia 14.05.2014 r. do godziny 14:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-fl Sp. z o.o.
ul. Letnicka 1
80-536 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 405 727,22 zł,
podatek VAT 23 %: 93 317,26 zł,
cena umowna brutto 499 044,48 zł.
Data udzielenia zamówienia: 06/06/2014
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 405 727,22 zł,
podatek VAT 23 %: 93 317,26 zł,
cena umowna brutto 499 044,48 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 405 727,22 zł,
podatek VAT 23 %: 93 317,26 zł,
cena umowna brutto 499 044,48 zł.
rejon_gdansk.gddkia.gov.pl drukuj