Liczba gości: 1066
Data wszczęcia postępowania: 2014-05-08
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku;
ul. Budowlanych 70;
80-298 Gdańsk-Matarnia
Przedmiot zamówienia: „UPORZĄDKOWANIE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU OD KM 0+950 DO KM 1+175”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
- roboty ziemne – 350 m3;
- umocnienie ściekiem prefabrykowanym betonowym – 200 mb;
- umocnienie płytami ażurowymi – 400 m2.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/34/Z-12/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 60 dni licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie złotych cztery tysiące).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Opłata 94,29 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Rejonie w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a)w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – inż. Stanisław Nizicki – St. Specjalista ds. utrzymania dróg.
b)w sprawach procedury przetargowej - inż. Dorota Cichocka – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk,
sekretariat.
26.05.2014 r. do godz. 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe KABEX Sp. z o.o.
Leźno 23A
80-298 Gdańsk
Cena: cena umowna netto: 161 954,00 zł,
podatek VAT 23 %: 37 249,42 zł,
cena umowna brutto 199 203,42 zł.
Data udzielenia zamówienia: 02/06/2014
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena umowna netto: 161 954,00 zł,
podatek VAT 23 %: 37 249,42 zł,
cena umowna brutto 199 203,42 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena umowna netto: 161 954,00 zł,
podatek VAT 23 %: 37 249,42 zł,
cena umowna brutto 199 203,42 zł.
rejon_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj