Liczba gości: 1021
Data wszczęcia postępowania: 2014-05-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
80-354 GDAŃSK, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 91 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W M.GNIEW
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej, budowę modułu klasyfikatora oraz wykonanie organizacji ruchu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/31/Z-15/2014
Termin realizacji: do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Wadium: 3 500 zł (słownie złotych trzy tysiące pięćset 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata 48,52 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach procedury przetargowej - inż. Rajmund Kirszenstein – Z-ca Kierownika Rejonu w Tczewie,
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Specjalista ds. BRD i ochrony pasa drogowego w Rejonie w Tczewie.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13
23.05.2014 r. Godzina: 10:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: VIALIS Polska Sp. z o.o. 62-080 Tarnowo Podgórne, Sierosław, ul. Skrajna 1 cena netto: 107 900,00 zł Podatek Vat 23% 24 817,00 zł Cena brutto: 132 717,00 zł
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIALIS Polska Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne, Sierosław, ul. Skrajna 1
Cena: cena netto: 107 900,00 zł
Podatek Vat 23% 24 817,00 zł
Cena brutto: 132 717,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 09/06/2014
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 107 900,00 zł
Podatek Vat 23% 24 817,00 zł
Cena brutto: 132 717,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 121 181,24 zł
Podatek Vat 23% 27 871,69 zł
Cena brutto: 149 052,93 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj