Liczba gości: 2116
Data wszczęcia postępowania: 2014-05-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert DOSTAWA I INSTALACJA WRAZ Z URUCHOMIENIEM ORAZ SERWISOWANIEM SYSTEMU MONITORINGU NA MOŚCIE PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W OKOLICACH KWIDZYNA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie, serwisowanie oraz interpretacja wyników pomiarowych systemu monitoringu stanu technicznego mostu M-4 wraz z opracowaniem Instrukcji Obsługi zamontowanego systemu.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/38/Z-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie 40 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy, w tym:
a) 4 miesiące od daty podpisania umowy na opracowanie projektu oraz wykonanie, dostawę i instalację wraz z uruchomieniem systemu monitoringu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Etap I.
b) 36 miesięcy od dnia odbioru systemu monitoringu na sprawowanie opieki serwisowej nad zainstalowanym systemem monitoringu – Etap II.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł (słownie trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Longin Ewald – Kierownik Projektu w Wydziale Mostów;
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 31/07/2014 do godziny 11:00
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NeoStrain Sp. z o.o.
ul. Lipowa 3
30-702 Kraków
Cena: Cena netto: 815 000,00 zł
Podatek Vat: 187 450,00 zł
Cena brutto: 1 002 450,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 08/09/2014
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 815 000,00 zł
Podatek Vat: 187 450,00 zł
Cena brutto: 1 002 450,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 1 958 880,00 zł
Podatek Vat: 450 542,40 zł
Cena brutto: 2 409 422,40 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj