Liczba gości: 1068
Data wszczęcia postępowania: 2014-05-29
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku kompleksowej obsługi prawnej”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz komórek organizacyjnych Zamawiającego.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/37/ZF/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.07.2014 r. lub od dnia podpisania umowy (jeśli termin ten będzie późniejszy) do dnia 30.06.2016 r.
Wadium: 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 70%
Doświadczenie 30%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Ryszard Wasiołek – Z-ca Dyrektora Oddziału;
W sprawach procedury przetargowej – Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5,
80-354 Gdańsk, pokój nr 10.
Do dnia 06.06.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kancelaria Radcy Prawnego
Renata Tracz-Went
ul. Straganiarska 49/50, 80-837 Gdańsk
Cena: 531 360,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 30.06.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 413 280,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 531 360,00 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl). drukuj