Liczba gości: 1130
Data wszczęcia postępowania: 2014-06-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: REMONT WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZENIA MAGAZYNU W BUDYNKU OBWODU DROGOWEGO W GDAŃSKU MATARNII PRZY UL. BUDOWLANYCH 70, 80-298 GDAŃSK
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prace budowlane i wyposażeniowe w pomieszczeniu magazynu w budynku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Obwód Drogowy w Gdańsku Matarnii przy ul. Budowlanych 70, 80-298 Gdańsk, w szczególności:
- remont i dostosowanie istniejącego pomieszczenia magazynowego do pełnienia funkcji magazynu dokumentacji niearchiwalnej;
- maksymalne wykorzystanie kubatury pomieszczenia przez wyposażenie w odpowiedni system regałów;
- wykonanie szczelnych przegród oddzielających materiały zawierające azbest od wnętrza pomieszczenia;
- remont posadzki przemysłowej z podbudową;
- remont ślusarki okiennej i drzwiowej;
- modernizacja instalacji elektrycznych oświetlenia i gniazd wtykowych;
- remont instalacji c.o.;
- dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych, bhp i p.poż.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/12/F-2/2014
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie – 3 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od daty podpisania umowy.
2. Wymagany termin rozliczenia budowy, sporządzenia sprawozdawczości, przedłożenia elaboratu lub inwentaryzacji powykonawczej – 14 dni od daty zakończenia robót.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie złotych pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.
Opłata 320,00 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Andrzej Męczykowski - Naczelnik Wydziału Administracji i Zaplecza Technicznego.
b) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 25.06.2014 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jolantą Mazur prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „ARTEX” z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Powstańców Warszawy 2/9, 83-000 Pruszcz Gdański.
Cena: cena umowna netto: 263 997,92 zł
podatek VAT 23 %: 60 719,52 zł
cena umowna brutto 324 717,44 zł
Data udzielenia zamówienia: 04.07.2014
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: cena netto: 263 997,92 zł
podatek VAT 23 %: 60 719,52 zł
cena brutto: 324 717,44 zł
Oferta z najwyższa ceną: cena netto: 263 997,92 zł
podatek VAT 23 %: 60 719,52 zł
cena brutto: 324 717,44 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj