Liczba gości: 3362
Data wszczęcia postępowania: 2014-06-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku
80-354 Gdańsk, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! ZARZĄDZANIE I NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM PN.
BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 22 I 55
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: zarządzanie i nadzór inwestorski nad wykonaniem - zgodnie z dokumentacją projektową - robót budowlanych branży mostowej, branży drogowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, branży instalacyjnej w zakresie sieci gazowej, branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej oraz branży instalacyjnej w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej, nadzór nad budową ekranów akustycznych; nadzór nad pracą laboratorium Wykonawcy oraz zgłaszanie konieczności wykonywania badań kontrolnych przez Laboratorium Zamawiającego; nadzór nad wbudowywanymi materiałami, kontrola jakości materiałów; kontrolę obmiaru geodezyjnego robót w zakresie niezbędnym do ustalenia miesięcznych zakresów robót.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/40/Z-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji usługi będzie wynosił 36 miesięcy od daty podpisania Umowy. Na ten okres składa się:
a) Okres pełnienia Usługi wsparcia Zamawiającego przez Konsultanta na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projektowanie i realizację Robót (1 m-c);
b) Maksymalny okres projektowania oraz wykonywania Robót w toku realizacji Kontraktu (termin obejmuje również okresy zimowe) (20 m-cy);
c) Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu do wystawienia Świadectwa Wykonania (12 m-cy);
d) Ostateczne rozliczenie Kontraktu do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności (3 m-ce).
Maksymalny termin realizacji usługi będzie wynosił 48 miesięcy z zastrzeżeniem zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: 60 000 zł (słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Longin Ewald – Kierownik Projektu w Wydziale Mostów;
b) w sprawach procedury przetargowej – Karolina Włodarczyk – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Gdańsk, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pokój nr 10
Do dnia 23/07/2014 do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A.
ul. Jagiellońska 88, B. 51BC, lok.36
03-215 Warszawa
Cena: Cena netto: 1 543 900,00 zł
Podatek Vat: 355 097,00 zł
Cena brutto: 1 898 997,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 16/10/2014
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 1 543 900,00 zł
Podatek Vat: 355 097,00 zł
Cena brutto: 1 898 997,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 3 155 626,00 zł
Podatek Vat: 725 793,98 zł
Cena brutto: 3 881 419,98 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj