Liczba gości: 3292
Data wszczęcia postępowania: 2014-06-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
Przedmiot zamówienia: Zarządzanie Kontraktem: „Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zarządzanie Kontraktem: „Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.
Usługa obejmuje:
zarządzanie i koordynację realizacji budowy obwodnicy miasta Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8 Decyzja Pozwolenia na budowę nr 182/10 z dnia 30.06.2010 r. wydana przez Wojewody Łódzkiego wraz z zarządzaniem i koordynacją realizacji robót objętych dodatkową dokumentacją projektową objętą Decyzją pozwolenia na budowę 195/10 z dnia 15.03.2010 roku wydana przez Starostę Wieluńskiego;
 sprawdzenia całej dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej zgodności i wyników, dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia ewentualnych błędów;
prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu;
wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz współpracę w tym zakresie ze służbami GDDKiA;
świadczenie usług zarządzania, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad budową w/w odcinka drogi krajowej nr 8;
udział w przeglądach w okresie gwarancji.
Wykonawca w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski, a także współpracuje ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i promocji realizowanego Projektu unijnego.
Kontrakt na roboty budowlane będzie realizowany zgodnie z „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego”. COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko- polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999.
Wykonawca (zwany również „Konsultantem”) w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Inżynierowi w wyżej wymienionych Warunkach Kontraktowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 907 ze zm.).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/42/I-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa została zrealizowana w terminie do zakończenia i rozliczenia kontraktu na roboty budowlane będącego przedmiotem nadzoru.
Minimalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 43 m-ce od daty podpisania Umowy.
Maksymalny termin realizacji Usługi będzie wynosił 67 m-cy z zastrzeżeniem możliwości zawieszenia realizacji Usługi opisanym w Tomie II SIWZ.
Wadium: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego po opublikowaniu Ogłoszenia o zamówieniu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354, pok. nr 10
do dnia 24.07.2014 r. do godziny 11:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj Sp. j., ul. Wodna 47, 90-046 Łódź
Cena: 6 093 420,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 14.11.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 13
Oferta z najniższą ceną: 6 093 420,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 9 802 300,50 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj