Liczba gości: 3003
Data wszczęcia postępowania: 2014-07-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400; fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: „PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 DO PRZEKROJU 2+1
NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z mapą do celów projektowych, badaniami geologicznymi, materiałami do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi (szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót) oraz kosztorysem inwestorskim dla PRZEBUDOWY ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 DO PRZEKROJU 2+1 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA;
b) przygotowywania odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na PRZEBUDOWIE ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 DO PRZEKROJU 2+1 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA;
c) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.: „PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 22 DO PRZEKROJU 2+1 NA ODCINKU CZARLIN – KNYBAWA” realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/45/I-1/2014
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany, zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu Etapu I Umowy Zamawiającemu) w terminie 38 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów pośrednich określonych w TOMIE II SIWZ pkt II.3.9.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wykonanego Etapu I Umowy w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli Opracowań Projektowych SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu
o przedmiot Umowy.
4. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady wynosić będzie 24 miesiące.
5. Szacuje się, iż okres wykonania Umowy wyniesie 38 miesięcy. Na okres ten składa się:
a) 11 miesięcy – wykonanie Etapu I zamówienia określonego w Tabeli Opracowań Projektowych,
b) 3 miesiące procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wraz z udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców zgodnie z zapisami SIWZ TOM II pkt II.4,
c) 24 miesiące określone w pkt. 4 powyżej.
6. Okres 38 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Joanna Mischke – Starszy Inspektor Wydziału Dokumentacji.
b) w sprawach procedury przetargowej - Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 14.08.2014 r. do godziny 11:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAFRENTZ-POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu,
adres: ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań.
Cena: Cena ofertowa netto: 620.487,00 zł
Podatek VAT 23% 142.712,01 zł
cena ofertowa brutto: 763.199,01 zł
Data udzielenia zamówienia: 16.09.2014
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: Cena netto 620.487,00 zł
Podatek 23% VAT 142.712,01 zł
Cena brutto 763.199,01 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto 1.603.190,00 zł
Podatek 23% VAT 368.733,70 zł
Cena brutto 1.971.923,70 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj