Liczba gości: 1320
Data wszczęcia postępowania: 2014-07-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. centrali 58 51-12-400, fax 58 51-12-405;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536, REGON 017511575-00043
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: „Naprawa odwodnienia drogi krajowej nr S6 (Obwodnica Słupska)”
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/44/Z-14/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie – od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2015 r. z zachowaniem terminów przewidzianych dla poszczególnych etapów prac:
- etap I – realizowany w okresie od podpisania umowy do 15 listopada 2014r.
- etap II – realizowany w pozostałym okresie terminu ramowego.
Wadium: 50 000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Magdalena Mirończuk –Specjalista ds. Utrzymania Dróg.
w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Jolanta Skubisz-Krupa - Z-ca Kierownika Rejonu.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Słupsku, ul. Sportowa 28, 76-200 Słupsk, w sekretariacie
do dnia 01.08.2014 do godz. 11.00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 05.08.2014 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:05. Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia ofert pozostawia się bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ogólnobudowlane
Leszek Piechowski
Pogorszewo 2/1
84-351 Nowa Wieś Lęborska
Cena: 2 270 314,32 zł
Data udzielenia zamówienia: 18 sierpnia 2014r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 2 270 314,32 zł
Oferta z najwyższa ceną: 2 936 630,79 zł
drukuj