Liczba gości: 991
Data wszczęcia postępowania: 2014-07-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
80-354 GDAŃSK, ul. Subisława 5
Przedmiot zamówienia: OCHRONA MIENIA (MONITORING) W REJONIE W TCZEWIE I W PODLEGŁYCH MU OBWODACH DROGOWYCH ORAZ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEZ RZEKĘ WISŁĘ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 90 (W OKOLICACH KWIDZYNA)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę mienia (monitoring w Rejonie w Tczewie i w podległych mu Obwodach Drogowych oraz obiektu mostowego przez rzekę Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 90 (w okolicach Kwidzyna).
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/48/Z-15/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.10.2014 r. do dnia 30.09.2018 r.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GDDKiA Oddział Gdańsk Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84.
Opłata 8,98 zł - dotyczy odbioru SIWZ w wersji wydrukowanej w Oddziale w Gdańsku. W przypadku zamówienia wysyłki SIWZ, jej cena zwiększy się o koszt wysyłki. Warunki i sposób płatności: przekazem na rachunek bankowy w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku 86 1130 1121 0006 5577 7390 0001.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – Barbara Smukała – Inspektor ds. Administracji i Zaplecza.
b) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych (dot. obiektu mostowego) – Mirosław Kątny – Oddziałowy Inspektor Mostowy.
c) w sprawach procedury przetargowej - mgr inż. Justyna Swoboda – Inspektor ds. BRD i Ochrony Pasa Drogowego.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie, 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 84, pokój nr 13 (sekretariat).
29.07.2014 r. Godzina: 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Ochrony HERA Eugeniusz Kardasz
83-110 Tczew, ul. Jagiellońska 56
Cena: Cena netto: 139 680,00 zł
Podatek Vat 23%: 32 126,40 zł
Cena brutto: 171 806,40 zł
Data udzielenia zamówienia: 11/08/2014
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: Cena netto: 139 680,00 zł
Podatek Vat 23%: 32 126,40 zł
Cena brutto: 171 806,40 zł
Oferta z najwyższa ceną: Cena netto: 139 680,00 zł
Podatek Vat 23%: 32 126,40 zł
Cena brutto: 171 806,40 zł
rejon_tczew@gddkia.gov.pl drukuj