Liczba gości: 1214
Data wszczęcia postępowania: 2014-07-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W GDAŃSKU - ROBOTY REMONTOWE”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych w tym wykonanie:
- nawierzchnio-izolacji,
- renowacji powłoki antykorozyjnej istniejących elementów stalowych,
- powłoki ochronnej elementów betonowych
wraz z oznakowaniem prowadzonych robót.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/49/Z-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie - 50 dni licząc od daty przekazania terenu budowy.
Wadium: 6 000 zł (słownie złotych: sześć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego - www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Marcin Warecki – Starszy Specjalista w Wydziale Mostów.
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
ul. Subisława 5; 80-354 Gdańsk; pok. nr 10
Do dnia 07.08.2014 r. do godz. 11:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „ALKOR” Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 12-16, 81-759 Sopot
Cena: 298 750,27 zł
Data udzielenia zamówienia: 29.08.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 298 750,27 zł
Oferta z najwyższa ceną: 399 884,93 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj