Liczba gości: 1320
Data wszczęcia postępowania: 2014-07-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk;
Przedmiot zamówienia: PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO NAD ZADANIEM PN.:
BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI
W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych pn.: BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ NOGAT W MALBORKU WRAZ Z DOJAZDAMI W CIĄGU DRÓG KRAJOWYCH NR 22 I 55” realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. Zamawiający przewiduje sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie następujących branż - w szczególności: drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/50/Z-4/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 20 miesięcy licząc (zgodnie z kodeksem cywilnym) od dnia podpisania umowy na roboty budowlane, nad którymi sprawowany będzie nadzór.
Okres 20 miesięcy jest okresem szacunkowym i zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
Wadium: 9 000 zł (słownie złotych dziewięć tysięcy)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: W sprawach technicznych i/lub merytorycznych - mgr inż. Longin Ewald – Kierownik Projektu w Wydziale Mostów;
W sprawach procedury przetargowej - mgr Jakub Witkowski – Inspektor w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk, pok. nr 10,
w terminie do dnia 12.08.2014 r. do godz. 10:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o., ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk
Cena: 379 276,65 zł
Data udzielenia zamówienia: 09.09.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 379 276,65 zł
Oferta z najwyższa ceną: 379 276,65 zł
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl drukuj