Liczba gości: 1767
Data wszczęcia postępowania: 2014-08-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Subisława 5; 80-354 GDAŃSK;
Tel. 58 511-24-00; fax 58 11-24-05;
Adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30;
NIP 584-24-56-536; REGON 017511575-00043.
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!!! Świadczenie usług zabezpieczenia technicznego bieżącego utrzymania dróg w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie technicznego zabezpieczenia realizacji bieżącego utrzymania dróg w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku oraz jej Rejonach i Obwodach Drogowych.
Numer przetargu: GDDKiA-O/Gd-ZP/51/Z-1/2014
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia 01.11.2014 r. (lub od daty podpisania umowy, jeżeli data ta będzie późniejsza niż 01.11.2014 r.) do dnia 31.10.2018 r. z uwzględnieniem terminów pośrednich określonych w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”.
Wadium: Wykonawca jest obowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego po publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
a) w sprawach technicznych i/lub merytorycznych – mgr inż. Paweł Sobiesiak – Naczelnik Wydziału Dróg i Sieci Drogowej;
b)w sprawach procedury przetargowej – mgr inż. Aneta Kroplewska – Starszy Inspektor
w Wydziale Zamówień Publicznych.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku,
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
w pokoju nr 10,
w terminie do dnia 23.09.2014 r. do godziny 12:00.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.10.2014 r. Miejsce składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu pozostaje bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Strzelczyk z siedzibą w Prabuty,
adres: Rypińska 66, 82-550 Prabuty
Cena: cena umowna netto 9 674 292,00 zł,
podatek VAT 23 % 2 225 087,16 zł,
cena umowna brutto 11 899 379,16 zł.
Data udzielenia zamówienia: 28.10.2014 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: cena ofertowa netto 9 674 292,00 zł,
podatek VAT 23 % 2 225 087,16 zł,
cena ofertowa brutto 11 899 379,16 zł.
Oferta z najwyższa ceną: cena ofertowa netto 14 884 768,00 zł,
podatek VAT 23 % 3 423 496,64 zł,
cena ofertowa brutto 18 308 264,64 zł.
sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl lub zamowienia.gdansk@gddkia.gov.pl drukuj